Publications

You can also find my papers on Google Scholar.


2023

2022

Deep Model Reassembly

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), (Paper Award Nomination), 2022

Xingyi Yang, Daquan Zhou, Songhua Liu, Jingwen Ye, Xinchao Wang

2021

On the Generation of Medical Dialogues for COVID-19

The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL2021), long paper, 2021

Wenmian Yang, Guangtao Zeng, Bowen Tan, Zeqian Ju, Subrato Chakravorty, Xuehai He, Shu Chen, Xingyi Yang, Qingyang Wu, Zhou Yu, Eric Xing, Pengtao Xie

##

, 1900

2020

Single View Metrology in the Wild

16th European Conference on Computer Vision (ECCV2020), 2020

Rui Zhu, Xingyi Yang, Yannick Hold-Geoffroy, Federico Perazzi, Jonathan Eisenmann, Kalyan Sunkavalli, Manmohan Chandraker