On the Generation of Medical Dialogues for COVID-19

Published in Preprint, 2020

Recommended citation: Wenmian Yang, Guangtao Zeng, Bowen Tan, Zeqian Ju, Subrato Chakravorty, Xuehai He, Shu Chen, Xingyi Yang, Qingyang Wu, Zhou Yu, Eric Xing, Pengtao Xie

paper code