COVID-CT-Dataset: A CT Scan Dataset about COVID-19

Published in Preprint, 2020

Recommended citation: Xingyi Yang, Xuehai He, Jinyu Zhao, Yichen Zhang, Shanghang Zhang, Pengtao Xie

paper code