Dataset Distillation via Factorization

Published in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

Recommended citation: Songhua Liu, Kai Wang, Xingyi Yang, Jingwen Ye, Xinchao Wang

[paper] [arxiv] [code]